Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Pile Group

Theis tab allows to input parameters for the analysis of group of piles:

"New settings" dialog window - "Pile group" tab

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích