Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Verification - Safety Factor

The main advantage of this verification is lucidity and uniqueness since neither soil parameters nor acting forces are reduced.

Check for tearing:

where:

Fx

-

force developed in reinforcement

Rt

-

long-term design strength of reinforcement

SFst

-

safety factor for geo-reinforcement strength (input in the "Wall analysis" tab)

Check for pull-out:

where:

Fx

-

force developed in reinforcement

Tp

-

bearing capacity of reinforcement against pull-out

SFpo

-

safety factor for pull out resistance of geo-reinforcement (input in the frame "Wall analysis" tab)

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích