Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Outputs

This chapter describes the work with outputs (export document, printing pictures) in GEO5 programs using the toolbar "Outputs".

GEO5 programs allow to create output document with saved pictures from any mode of input or analyses. The pictures can be printed or exported, too.

The work with pictures is described on pages:

Page properties can be defined in each output document:

The information about the company can be input and printed in output document:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích