Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Program Slope Stability

This program is used to perform slope stability analysis (embankments, earth cuts, anchored retaining structures, MSE walls, etc.). The slip surface can be circular (Bishop, Fellenius/Petterson, Janbu, Morgenstern-Price, or Spencer methods) or polygonal (Sarma, Janbu, Morgenstern-Price, or Spencer methods).

The help in the "Slope Stability" program includes the following topics:

  • The input of data into individual frames:

Project

Settings

Interface

Embankment

Earth Cut

Soils

Rigid Bodies

Assign

Anchors

Nails

Reinforcements

Anti-Slide Piles

Surcharge

Water

Earthquake

Stage Settings

Analysis

  • Theory for analysis in the program "Slope Stability":

Stress in Soil Body

Anti-Slide Pile

Slope Stability

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích