Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

SPT

The frame "SPT" contains a table with list of standard penetration tests (SPT).

Frame "SPT"

The results of standard penetration tests (SPT) can be imported into the program by inserting the file in different formats (eg. *.TXT, *.CSV, *.XLSX, *.ODS).

Data of SPTs can be copied within "Micropile", "Spread Footing CPT" and "Stratigraphy" programs using "GeoClipboard".

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích