Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Stability

Pressing the "Stability" button launches the "Slope stability" program. This program then allows to check the overall stability of the analyzed structure. The button is available only if the program "Slope stability" is installed.

After completing all analyses press the "OK" button to leave the program - all data are then carried over to the analysis protocol of the "Redi Rock wall" program.

Frame "Stability"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích