Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Settlement analysis

The settlement of spread footing can be calculated according to the CPT, SPT or PMT tests.

The settlement determined from the CPT tests:

The settlement determined from the SPT tests:

The settlement determined from the PMT tests:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích