Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Design Coefficients

The "Piles" tab allows us to specify two groups of design (partial) coefficients:

Partial factors on soil parameters

γ

-

reduction coefficient of internal friction

γmc

-

reduction coefficient of cohesion

γ

-

coefficient of unit weight

It is also possible to choose a reduction of tgφ.

Partial factors on pile resistance

γb

-

reduction coefficient of base resistance

γs

-

reduction coefficient of shaft resistance

γt

-

reduction coefficient of total resistance

γst

-

reduction coefficient of resistance in tension

The values of individual coefficients are listed in corresponding standards.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích