Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Analysis According to LRFD

When performing analysis according to LRFD (Load Resistance Factor Design) we follow the theory of limit states.

The analysis according to LRFD introduces two types of design coefficients:

  • coefficients modifying the load magnitude (Load factors)
  • coefficients reducing the soil resistance (Resistance factors)

LRFD is implemented in the program to perform:

LRFD introduces new types of design situations (Strength I, Service I, Extreme I).

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích