Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Pile

This tab allows inputing parameters for the analysis of pile:

Analysis for drained conditions:

Analysis for undrained conditions:

Load-settlement curve:

Horizontal bearing capacity:

Verification methodology (factor of safety, limit states, analysis according to EN 1997).

Design situations are specified for all verification methodologies.

"New settings" dialog window - "Pile" tab

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích