Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Modulus of Subsoil Reaction

The combo list serves to select one of the methods for the evaluation of modulus of subsoil reaction - the required material parameters of soils are input in the frame "Soils" based on the selected method.

Selecting the option "Input by distribution" opens a table that allows for specifying the values of the modulus of subsoil reaction along the pile.

Frame "Modulus of subsoil reaction"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích