Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Nails

For each nail the following bearing capacities are either computed or input:

where:

Rf

-

nail head strength

Rt

-

nail strength against breaking

Tp

-

pull-out nail bearing capacity

Strength characteristics of a nail represent the basic parameters to compute the total bearing capacity of a nail.

The nail strength against breaking follows from:

where:

Rt

-

strength against breaking

ds

-

nail diameter

fy

-

strength of nail material

The pull-out nail bearing capacity is calculated by one of the following ways:

1. calculate from skin friction:

where:

Tp

-

pull-out nail bearing capacity [kN/m]

d

-

hole diameter

gs

-

ultimate bond strength, given either as parameter of the nail or as soil parameter.

2. calculate from effective stress

where:

where:

Tp

-

pull-out nail bearing capacity [kN/m]

d

-

hole diameter

σz

-

vertical geostatic stress

φ

-

effective angle of internal friction of soil

c

-

effective cohesion of soil

3. calculate according to HA 68/94

where:

Tp

-

pull-out nail bearing capacity [kN/m]

d

-

hole diameter

σn

-

average radial effective stress

φ

-

effective angle of internal friction of soil

c

-

effective cohesion of soil

Average radial effective stress σn is calculated by following formula:

where:

σz

-

vertical geostatic stress

where:

Nail head strength value to be input. If the nail head is not fixed, then the strength value equals zero.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích