Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Rock - Shear Resistance Criteria

The shear strength is the basic criterion to determine resisting passive forces. The resisting force is given by the following expression:

where:

τ

-

shear strength on the slip surface

l

-

length of the slip surface

The shear strength for the planar slip surface can be written as:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích