Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Correlation Coefficients for Evaluating of Bearing Capacity of Piles from CPTs

Correlation coefficients ξ for evaluating of bearing capacity from CPTs (n - number of CPTs)

ξ for n =

1

2

3

4

5

7

10

ξ3

1.40

1.35

1.33

1.31

1.29

1.27

1.25

ξ4

1.40

1.27

1.23

1.20

1.15

1.12

1.08

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích