Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Linear Modulus of Subsoil Reaction

The modulus of subsoil reaction at a depth z is given by equation:

where:

d

-

pile diameter [m]

l

-

length of pile [m]

k

-

soil parameter (modulus) according to Bowles [MN/m3]

r

-

reduced width of pile [m], which is given by equation:

where:

d

-

pile diameter [m]

β

-

angle of dispersion - is input with respect to the angle of internal friction in the range of φ/4 ÷ φ

Representative range of values of lateral modulus k [MN/m3] according to Bowles:

dense sandy gravel

220 - 400

medium dense gravel

155 - 300

medium-graded sand

110 - 280

fine sand

80 - 200

stiff clay

60 - 220

saturated stiff clay

30 - 110

plastic clay

40 - 140

saturated plastic clay

10 - 80

soft clay

2 - 40

Literature:

Bowles, J. E.: Foundations Analysis and Design. 5th edition, New York: McGraw-Hill Book Company, 1997, ISBN 0-07-118844-4, chapter 16-15.2, s. 941 (table 16-4).

Pochman, R., Simek, J.: Pilotove zaklady - Komentar k CSN 73 1002. 1st edition, Prague, Vydavatelstvi norem, 1989, 80 p.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích