Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Non-Prestressed Bar

The "Non-prestressed bar" is selected as an "Anchor type" in the combo list in the dialog window "New anchor".

The non-prestressed bar anchor requires the input of:

  • Production set - user-defined (the user input of parameters) or the anchor from the catalog (VSL, DYWIDAG...)
  • Location of anchor - depth, length, slope...
  • Stiffness of anchor - anchor diameter ds or area of anchor A, elasticity modulus E
  • Parameters for verification of anchor (Strength of anchor, Pull-out resistance (soil))

Anchor parameters input

Literature:

Implemented anchors in the catalog

  • VSL Systems Ltd. - VSL Ground Anchor Systems - web brochure
  • Minova Bohemia, s.r.o. - Injekční zavrtávací a kotevní tyče MAI SDA R a T, Technický list

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích