Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Hướng dẫn trực tuyến

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Types of Blocks

The "Types of blocks" frame contains a table with a list of input blocks. Adding (editing) blocks is performed in the "New type of block (Edit type of block)" dialog window.

This dialog window serves to define the geometry of a block (width and height).

Frame "Types of blocks"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.