Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Winkler-Pasternak Parameters C1 a C2

The Winkler - Pasternak model for the solution of an elastic layer introduces the balance equation in the vertical direction as:

where:

c1, c2

-

constants characterizing the Winkler - Pasternak model

w

-

displacement in the vertical direction

fz

-

vertical load acting on a layer

The elastic subsoil is introduced into the program using local stiffness matrices which are added to the stiffness matrices of individual elements resting on the subsoil. The contact stress σ is provided as an output.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích