Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Rock

The frame "Rock" allows for entering the material parameters of a rock slope (depending on the type of shear strength) including the unit weight of a rock. Three types of shear strengths on a slip surface are available in the program:

Material parameters of rock are then entered based on the selected method.

Frame "Rock"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích