Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Materials, Coefficients, Notation

The following notation for material parameters is used:

f 'c

-

specified compressive strength of concrete

Ec

-

modulus of elasticity of concrete

fr

-

modulus of rupture of concrete

f y

-

specified yield strength of reinforcing steel

The most common notation for geometrical parameters:

b

-

cross-section width

h

-

cross-section depth

d

-

effective depth of cross section

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích