Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Pull-out Resistance (Soil)

The method of analysis is selected in the section "Pull out resistance (soil)".

Settings of analysis for pull out resistance (soil)

Analysis for a prestressed bar, strand, and non-prestressed bar anchors

Option "calculate from effective stress"

where:

d

-

diameter of the root

lk

-

root length

σz

-

geostatical stress

φ

-

angle of the internal friction of the soil

Option "calculate from bond strength"

where:

d

-

diameter of the root

lk

-

root length

f

-

bond strength

Option "input bearing capacity per unit length"

where:

Re, bm

-

pull out resistance from soil per unit

lk

-

root length

Option "input"

The total value of pull out resistance (soil) is entered Re [kN, lbf]

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích