Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Surcharge

The following types of surcharges are implemented in the program:

Active earth pressure

Earth pressure at rest

Passive earth pressure

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích