Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Micropile

The program performs verification analysis of micropiles (reinforced by steel tube)

Both the root section and micropile tube (micropile cross-section) are examined for both cases. When examining the micropile tube the analysis may include expected lifetime of the micropile.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích