Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Analysis of Seismic Bearing Capacity

Seismic bearing capacity of shallow foundation is calculated according to the following formula:

where:

pLE

-

seismic bearing capacity

c

-

cohesion of soil

γ

unit weight of soil

d

depth of footing bottom

B

width of foundation

NCE, NqE, NγE

-

seismic bearing factors

where:

KAE, KPE

-

seismic coefficients of earth pressures

ρAE

-

angle of failure

φ

angle of internal friction

where:

kh

-

seismic coefficient of horizontal acceleration

kv

-

seismic coefficient of vertical acceleration

Note: If the angle α is negative, i.e. φ < θ, then the seismic bearing capacity is pLE = 0.

References:

Richards Jr., R.; et al. SEISMIC BEARING CAPACITY AND SETTLEMENTS OF FOUNDATION. J.Geotech. Engrg. 1993, 4 (119)

Das, B. M. Principles of Soil Dynamics, 3rd ed.; California State University: Sacramento, 2016.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích