Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Bản đồ địa chất và vị trí khảo sát địa chất


Chương trình Địa tầng cho phép thêm vào bản đồ địa chất và vị trí khảo sát địa chất từ những nguồn khác nhau ( dịch vụ địa chất địa phương, bản đồ địa hình và vệ tinh thế giới).

Borehole - Field test

Hình ảnh bản đồ vệ tinh - ČÚZK

Borehole - Field test

Bản đồ vec tơ - ČÚZK

Borehole - Field test

Bản đồ đường đồng mức - ČGS

Borehole - Field test

Bản đồ địa chất 1:50 000 - ČGS

Borehole - Field test

Bản đồ địa chất 1:200 000 - ČGS

Borehole - Field test

Bản đồ địa chất 1:500 000 - ČGS

Borehole - Field test

CZ Bản đồ địa chất 1:50 000 - ČGS

Borehole - Field test

CZ Bản đồ đất 1:50 000 - ČGS

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.