Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Mô hình Công tác đất trong mô đun Địa tầng của GEO5

Video này mô tải việc sử dụng mô đun Công tác đất trong chương trình Địa tầng của GEO5. Chúng tôi sẽ mô tả một bài tập dễ là mô hình cảnh quan công viên, bao gồm công việc với các giai đoạn xây dựng và mô hình địa hình.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.