Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Bảng giá

Phần mềm địa kỹ thuật GEO5 (nhấn vào và mở)

Chương trình Local License Price Professional
Package
Basic Package Foundation Package Excavation Package Redi-Rock Wall Package Geology Package
Địa tầng
600 €   
 
 
Trụ hố khoan
600 €   
 
 
Mặt cắt địa chất
550 €   
Địa hình
600 €   
Ổn định mái dốc
650 €   
Kiểm tra tường cừ
650 €   
Thiết kế hàng ván cừ
450 €   
Tường chắn kiểu công xon
450 €   
Tường trọng lực
450 €   
Tường MSE
550 €   
Kết cấu tường chắn rọ đá
450 €   
Tường chắn dạng khối xây
450 €   
Redi-Rock Wall
450 €   
Tường đúc sẵn
450 €   
Mái dốc neo
450 €   
Cọc chống trượt
650 €   
Áp lực đất
450 €   
Móng nông
550 €   
Móng nông CPT
550 €   
Cọc
550 €   
Cọc mini
450 €   
Nhóm cọc
700 €   
Cọc CPT
550 €   
Dầm
450 €   
Bản
1,200 €   
Tính lún
450 €   
Trụ cầu
550 €   
Ổn định mái đá
650 €   
Giếng
650 €   
Tổn hao đất
1,200 €   
PTHH
2,350 €   
 
 
Hầm
2,350 €   
 
 
Dòng chảy
650 €   
 
 
Sự cố kết của đất
650 €   
Ngôn ngữ đầu ra
100 €   
Total Price 23,400 € 15,550 € 5,000 € 2,850 € 3,200 € 1,750 €
Package Discount 45 % 36 % 25 % 26 % 38 % 14 %
Package Price 12,900 € 9,900 € 3,750 € 2,100 € 2,000 € 1,500 €
Maintenance / Year 15 % 1,935 € 1,485 € 563 € 315 € 300 € 225 €
Lease / Year 45 % 5,805 € 4,455 € 1,688 € 945 € 900 € 675 €
Professional
Package
Basic Package Foundation Package Excavation Package Redi-Rock Wall Package Geology Package
Volume discounts apply when buying a larger number of individual programs (3-4 programs – 5%, 5-8 – 10%, 9-11 – 15%, 12 and more - 20%).
Additional output languages are available at a price of one language per program or 10% of the package cost
(18 languages available: CZ, EN, BG, HR, CH, FR, HU, DE, PL, PT, GR, RO, RU, SK, ES, TR, VN).
Maintenance subscribers receive programs that were newly added to the package for free.
Packages can also be acquired by purchasing all missing programs individually (package discount will be applied).
Maintenance price is 15% of the purchased programs or packages price per year.
Upgrade price is 20% per edition. Maintenance subscribers receive upgrades for free.
Leased package can be converted to a permanent license anytime at 60% of the package cost.
Network license is 130% of the local license price.
Educational licenses can be purchased with a significant discount (Packages from 1000 € / 1100 $). Please, contact us.
Software is provided with hardware or software keys - Local key 60 € / 69 $ (HW); 30 € / 35 $ (SW), Network key (only HW) from 80 €/ 92$.

Price list effective 1/11/2018.

Bạn muốn đặt hàng hoặc được báo giá?

Hãy tính giá hoặc đặt hàng bằng Mua hàng Online an toàn của chúng tôi.

Hoặc liên hệ bằng Mẫu liên hệ hay di động: +844 2 216 217 1. Bạn cũng có thể liên lạc đại lý địa phương.


Tìm hiểu thêm thông tin tại Hướng dẫn mua hàng.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.