GEO5

Xử lý và phân tích các thí nghiệm địa kỹ thuật trong phòng thí nghiệm bằng mô đun phần mềm GEO5 Phòng thí nghiệm Đ.K.T

Video này giới thiệu mô đun phần mềm mới Phòng thí nghiệm Đ.K.T để xử lý và phân tích hiệu quả các thí nghiệm về đất và đá trong phòng thí nghiệm. Chương trình không chỉ dành cho các phòng thí nghiệm mà còn dành cho các nhà địa chất và địa kỹ thuật.