Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Hướng dẫn người dùng

Hướng dẫn sử dụng chứa đựng thông tin cụ thể về cách điều khiển phần mềm, các cơ sở lý thuyết và các dữ liệu đầu vào nên dùng trong chương trình.

Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:
No. Tên Cập nhật Các chương trình liên quan
No. 1 GEO5 - User Guide GEO5 - User Guide 5/2022 Các chương trình liên quan : Dầm
No. 2 GEO5 - FEM - Theoretical Guide GEO5 - FEM - Theoretical Guide 2/2009 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH - Dòng chảy, PTHH - Sự cố kết của đất, PTHH – Hầm, PTHH – Động đất
No. 3 GEO5 - FEM - Earthquake - Theoretical Guide GEO5 - FEM - Earthquake - Theoretical Guide 11/2020 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH – Động đất
No. 4 FIN EC - User guide FIN EC - User guide 12/2020 Các chương trình liên quan : FIN EC
No. 5 Truss Project Manager (TPM) - User Guide Truss Project Manager (TPM) - User Guide 9/2022 Các chương trình liên quan : Project management

PDF

Để xem tài liệu ơ dạng PDF, bạn cần có Adobe Reader

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.