Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Opravný součinitel tuhosti piloty Ck

Hodnoty tohoto součinitele Ck jsou obecně udávány v závislosti poměru délky piloty a průměru piloty (l/d) na koeficientu tuhosti piloty K. V programu, je graf implementován v numerické podobě.

Opravný součinitel tuhosti piloty Ck

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 86 (figure 5.12).

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích