Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Metoda Schmertmann (CPT)

Toto řešení pro výpočet sednutí plošného základu na základě statických penetračních zkoušek (CPT) vychází z teorie Schmertmanna a je dáno vztahem:

kde:

s

-

sednutí základu

C1

-

opravný součinitel hloubky založení

C2

-

opravný součinitel creepového sedání

σol

-

přitížení základové spáry

Izi

-

součinitel přetvoření uprostřed i-té vrstvy

hi

-

mocnost i-té vrstvy

χ

-

modulový součinitel

qci

-

průměrný penetrační odpor v i-té vrstvě

Vzorec vychází z imperiálních jednotek [tsf, ft] - program vše automaticky přepočítává na jednotky používané v programu.

Opravný součinitel hloubky založení C1 je určen následovně:

Kde:

σor

-

efektivní napětí v základové spáře

Opravný součinitel creepového sedání C2 je určen následovně:

Kde:

tyr

-

doba trvání zatížení v letech

Modulový součinitel χ závisí na poměru délky l a šířky základu b a je určen následovně:

l/b = 1 -> χ = 2,5

l/b = 10 -> χ = 3,5

Mezilehlé hodnoty součinitele χ jsou interpolovány.

Součinitel přetvoření Iz se odečítá na vodorovné ose následujícího grafu. Na svislé ose je vynesena hloubka pod základovou sparou.

Určení součinitele Iz (převzato z Schmertmann, 1978)

Průběh součinitele přetvoření Iz se liší v závislosti na poměru délky l a šířky základu b.

Pro poměr l/b = 1 je dosažena maximální hodnota součinitele přetvoření Izp v hloubce b/2 pod základovou sparou a sedání je počítáno do hloubky 2b pod základovou sparou.

Pro poměr l/b = 10 je dosažena maximální hodnota součinitele přetvoření Izp v hloubce b pod základovou sparou a sedání je počítáno do hloubky 4b pod základovou sparou.

Maximální hodnota součinitele přetvoření Izp je dána vztahem:

Kde:

σzp

-

efektivní napětí v hloubce b/2 (pro poměr l/b = 1) nebo b (l/b = 10) pod základovou sparou

Pro mezilehlé hodnoty poměru l/b (1 < l/b < 10) je součinitel Iz interpolován.

Literatura:

Schmertmann, J.H. (1970). Static cone to compute static settlement over sand. ASCE Journal of SoilMechanics & Foundations Division, 96 (3), 1011-1043.

Schmertmann, J.H., Hartmann, J.P. and Brown, P.R. (1978). Improved strain influence factor diagrams,ASCE Journal of the Geotechnical Engineering Division, 104 (GT8), 113

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích