Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Modul reakce podloží podle Vesice

Modul reakce podloží je počítán podle vztahu:

kde:

Ep

-

modul pružnosti materiálu piloty [MPa]

Ip

-

moment setrvačnosti piloty [m4]

Es

-

modul pružnosti zeminy [MPa]

d

-

průměr piloty [m]

ν

-

Poissonovo číslo [-]

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, kapitola 8.2.3, s. 174 (rovnice 8.43).

Vesic, A. S.: Bending of Beams Resting on Isotropic Elastic Solid. JSMFD, ASCE, vol. 87, 1961, EM 2: strany 35 - 53.

Vesic, A.S.: Design of Pile Foundations. National Cooperative Highway Research Program Synthesis 42, Transportation Research Board, Washington D.C., 1977.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích