Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Zahuštění makroprvků

Rám "Zahuštění makroprvků" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zahuštění makroprvků. Přidání zahuštění makroprvků se provádí v dialogovém okně "Nová zahuštění makroprvků".

Zahuštění sítě konečných prvků makroprvků je důležitou pomůckou pro vytvoření vhodné sítě konečných prvků.

Zadané zahuštění makroprvků lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Rám "Zahuštění makroprvků"

Dialogové okno "Nová zahuštění makroprvků"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích