Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Tření mezi zeminou a rubem konstrukce

Velikost aktivního resp. pasivního zemního tlaku závisí nejen na zvolené teorii výpočtu, ale i na tření mezi zeminou a konstrukcí a přilnavosti zeminy ke stěně stavební konstrukce popsaném úhlem δ. Je-li úhel δ = 0, pak zemní tlak σ působí kolmo na rub konstrukce a výslednice zemního tlaku P je také kolmá na rub konstrukce - viz obrázek:

Rozdělení zemního tlaku podél konstrukce při δ = 0

V případě, že uvažujeme při výpočtu zemních tlaků vliv tření mezi zeminou a rubem konstrukce, zemní tlak σ i jeho výslednice P svírají s rubem konstrukce úhel δ. Orientaci třecích úhlů δ od kolmice k rubu konstrukce je třeba zavést v souladu se smyslem vzájemného posuvu konstrukce a zeminy. S rostoucí hodnotou δ aktivní zemní tlak klesá, tj. výsledná síla aktivního zemního tlaku se odklání od kolmice - viz obrázek:

Rozdělení zemního tlaku podél konstrukce při δ ≠ 0

Velikost úhlu δ se většinou pohybuje v rozsahu δ ≤ 1/3φ až δ = 2/3φ. Orientační hodnoty úhlu tření mezi konstrukcí a zeminou jsou uvedeny v tabulce hodnot úhlu δ pro různá rozhraní a v tabulce doporučených hodnot |δ|/φ. S hodnotou δ ≤ 1/3φ se dá počítat v případě hladké úpravy rubu pažící konstrukce (folie a nátěry proti podzemní vodě),  pro hrubý neupravený rub není vhodné překročit hodnotu δ = 2/3φ. Při určování velikosti úhlu δ je třeba respektovat i další okolnosti, zejména součtovou výminku rovnováhy ve svislém směru. Je třeba zvážit, zda je konstrukce schopna přenášet svislé přitížení od tření zeminy na jejím rubu bez větší svislé deformace. V opačném případě je nutné δ zmenšit, neboť může dojít pouze k částečné mobilizaci tření na rubu stěny. V případě nejistoty je bezpečnější uvažovat nižší hodnotu δ.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích