Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Volné linie

Rám "Volné linie" obsahuje tabulku se seznamem zadaných volných linií. Operace s volnými liniemi jsou shodné jako v programu "MKP" v rámu "Volné linie".

Rám se liší funkcemi na vodorovné liště, na které jsou umístěna tlačítka "Generátor tvarů ostění" a "Generátor prokotvených oblastí".

Rám "Volné linie"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích