Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Lichoběžníkové přitížení - zemní tlak v klidu

Lichoběžníkové přitížení se v programu rozdělí na pět úseků. Jednotlivé úseky se vypočítají jako účinky pásových přitížení. Výsledný zemní tlak od přitížení je součtem účinků vypočtených od dílčích úseků.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích