Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Design of shear reinforcement for slabs

The program allows determination of the required amount of shear reinforcement form by stirrups and hooks, respectively.

First, the program computes the ultimate shear strength in a given section - the shear force transmitted by concrete Vuc and the maximum allowable shear force Vu,max.

where:

As for stirrups the necessary reinforcement area is given by:

As for hooks the necessary reinforcement area is given by:

where:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích