Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Korelační koeficient K

Korelační součinitel tření na plášti K se zadává v záložce "Piloty CPT". Je dán poměrem  jednotkového odporu na plášti piloty k jednotkovému měrnému lokálnímu tření na plášti piloty. Korelační koeficient K lze vyjádřit např. funkcí vetknuté délky piloty - viz následující grafy.

Funkce vetknuté délky piloty (D - vetknutá délka piloty, b - šířka či průměr piloty)

Literatura:

FHWA HI 97-013: Design and Construction of Driven Pile Foundations, Workshop manual - Volume 1, National Highway institute.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích