Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Katalog materiálů

Program obsahuje katalog materiálů pro ocel a beton. V dialogovém okně se zadává pouze typ materiálu. Tvar průřezu se zadává v "Katalogu průřezů", nebo  "Editoru průřezu". U ostatních průřezů (obdélníková stěna, pilotová stěna, štětovnice...) se typ průřezu zadává v dialogovém okně "Nové nosníky".

Dialogové okno "Katalog materiálů - Konstrukční ocel"

Dialogové okno "Katalog materiálů - Beton"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích