Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Phiên bản

Phiên bản mới của GEO5 sẽ ra đời thường niên, vào 1 tháng 11. Người dùng Fine Maintenance sẽ được có toàn bộ cập nhật, bao gồm cả phiên bản mới hoàn toàn miễn phí. Người dùng khác có thể cập nhật phiên bản mới thông qua Cập Nhật Đơn.