Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Badania CPT

Ramka "Badania CPT" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych sondowań statycznych CPT.

Ramka "Wyniki CPT"

Wyniki sondowań statycznych (CPT) można importować do programu wstawiając pliki w różnych formatach (np. *.TXT, *.CPT, *.GEF, *.AGS).

Dane badań CPT można kopiować pomiędzy programami "Pal CPT", "Fundamenty bezpośrednie CPT", oraz "Stratygrafia 3D" poprzez "GeoSchowek".

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích