Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

LCPC (Bustamante)

Metoda LCPC (od Laboratoire Central des Ponts et Chausees) nazywana również metodą Bustamante, opartą na pracach Bustamante i Gianeselli) określa maksymalny opór podstawy pala pmax, base wg wzoru:

where:

αp

-

współczynnik redukcji nośności podstawy pala

qc, eq

-

równoważny średni opór gruntu pod stożkiem sondy

Maksymalny opór na pobocznicy pala pmax, shaft wyraża wzór:

where:

αs

-

współczynnik tarcia na pobocznicy

qc, z, a

-

opór końcówki

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích