Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

More Features

Tài liệu đào tạo

GEO5 2019

GEO5 2019

Các tính năng

  • Nhập tọa độ GPS với kết nối trực tiếp tới Google Maps
  • Xuất sang cả định dạng BIM và IFC LandXML
  • Nhập các định dạng kiểm tra thực địa bao gồm AGS, TXT, UNI, CPT, GEF (Địa tầng)
  • Các mô đun Địa tầng GEO5 mới - Trụ hố khoanMặt cắt địa chất

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.