Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

More Features

Tài liệu đào tạo

GEO5 2018

GEO5 2018

Các tính năng

  • Chương trình mới Địa tầng
  • Chương trình mới Móng nông CPT
  • Có thể thay đổi góc nhìn trong quá trình nhập và chỉnh sửa một cấu kiện
  • Thiết kế móng nông từ bê tông toàn khối (Móng nông)

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.