GEO5

Tạo báo cáo Địa chất bằng sử dụng mô đun Trụ hố khoan trong Địa tầng GEO5

Video này trình bày cách làm việc với mô đun Nhật ký của chương trình Địa tầng GEO5. Mô đun Địa tầng - Nhật ký được sử dụng để báo cáo dữ liệu địa chất từ sự thăm dò địa chất (lỗ khoan, giếng, SPT, CPT, DMT và hơn nữa).