Tài liệu và bài báo nghiên cứu

Mời bạn xem các bài viết và tài liệu nghiên cứu nói về các phần mềm của Fine, cũng như các trường hợp sử dụng thực tế.

Settings
Chương trình:
Ngôn ngữ:
No. Tên Cập nhật Các chương trình liên quan
No. 1 Sheeting wall analysis by the method of dependent pressures Sheeting wall analysis by the method of dependent pressures 10/2011 Các chương trình liên quan : Kiểm tra tường cừ
No. 2 Design of sheet piling for the prague metro line C Design of sheet piling for the prague metro line C 5/2007 Các chương trình liên quan : Kiểm tra tường cừ
No. 3 Design of diaphragm walls according to EN 1997-1:2004 Eurocode 7 Design of diaphragm walls according to EN 1997-1:2004 Eurocode 7 10/2007 Các chương trình liên quan : Kiểm tra tường cừ
No. 4 Hazards of quarrying activity: A finite element modelling of human-induced risk of land subsidence above cellar systems cut into porous limestone 9/2006 Các chương trình liên quan : Tổn hao đất
No. 5 Lusitanian timber framed masonry via FINE Ltd. civil engineering software Lusitanian timber framed masonry via FINE Ltd. civil engineering software 8/2009 Các chương trình liên quan : PTHH
No. 6 Slope stability assessment of weathered clay by using field data and computer modelling: a case study from Budapest Slope stability assessment of weathered clay by using field data and computer modelling: a case study from Budapest 6/2007 Các chương trình liên quan : Ổn định mái dốc
No. 7 Stability problems of abandoned clay pits in Budapest Stability problems of abandoned clay pits in Budapest 11/2006 Các chương trình liên quan : Ổn định mái dốc
No. 8 Myslbekova street – Prasny bridge (Mypra) section of the city circle road primary and secondary tunnel lining design methodology Myslbekova street – Prasny bridge (Mypra) section of the city circle road primary and secondary tunnel lining design methodology 3/2007 Các chương trình liên quan : PTHH – Hầm
No. 9 Numerical evaluation of deep foundations in a tropical soil of Brazil Numerical evaluation of deep foundations in a tropical soil of Brazil 2/2003 Các chương trình liên quan : Thiết kế hàng ván cừ
No. 10 Numerical evaluation of bored piles in tropical soils by means of the geo-technical engineering “GEO4” Fine Software Numerical evaluation of bored piles in tropical soils by means of the geo-technical engineering “GEO4” Fine Software 6/2006 Các chương trình liên quan : Cọc
No. 11 Experimental and Numerical Analyses of Bored Pile Foundations in a Tropical Soil Experimental and Numerical Analyses of Bored Pile Foundations in a Tropical Soil 6/2003 Các chương trình liên quan : Nhóm cọc
No. 12 Design and Construction Aspects of the Largest “Pile Curtain” Retaining Structure Built in the Tropical Soil of the Brazilian Central Area Design and Construction Aspects of the Largest “Pile Curtain” Retaining Structure Built in the Tropical Soil of the Brazilian Central Area 8/2009 Các chương trình liên quan : Kiểm tra tường cừ
No. 13 Shear Skin Transfer of Concrete Bored Piles Testing and Modelling Shear Skin Transfer of Concrete Bored Piles Testing and Modelling 5/2007 Các chương trình liên quan : Cọc
No. 14 Numerical Evaluation of Pile Foundations in Tropical Soils of the Federal District of Brazil by Means of a Semi-Analytical Mathematical Procedure Numerical Evaluation of Pile Foundations in Tropical Soils of the Federal District of Brazil by Means of a Semi-Analytical Mathematical Procedure 3/2003 Các chương trình liên quan : Cọc
No. 15 Comparison of geotechnic softwares - Geo FEM, Plaxis, Z-Soil Comparison of geotechnic softwares - Geo FEM, Plaxis, Z-Soil 8/2009 Các chương trình liên quan : PTHH
No. 16 Preconsolidation, structural strength of soil, and its effect on subsoil upper structure interaction Preconsolidation, structural strength of soil, and its effect on subsoil upper structure interaction 4/2016 Các chương trình liên quan : PTHH
No. 17 Phenomenon of Influence Zone in Civil Engineering Practise Phenomenon of Influence Zone in Civil Engineering Practise 4/2016 Các chương trình liên quan : PTHH
No. 18 Numerical analysis of circular reinforced concrete tunnel lining Numerical analysis of circular reinforced concrete tunnel lining 10/2009 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH – Hầm
No. 19 Evaluation of PET and PP Geotextile Reinforced Embankment on Soft Soil Evaluation of PET and PP Geotextile Reinforced Embankment on Soft Soil 1/2013 Các chương trình liên quan : Ổn định mái dốc, Tường MSE
No. 20 Underground Houses on Sliding Slopes (Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 57, No. 2) Underground Houses on Sliding Slopes (Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 57, No. 2) 9/2014 Các chương trình liên quan : Ổn định mái dốc
No. 21 Stability analysis of slopes with surcharge by LEM and FEM Stability analysis of slopes with surcharge by LEM and FEM 7/2015 Các chương trình liên quan : Ổn định mái dốc, PTHH
No. 22 Numerical analysis of MSE wall using finite element and limit equilibrium methods Numerical analysis of MSE wall using finite element and limit equilibrium methods 12/2016 Các chương trình liên quan : PTHH, Tường MSE
No. 23 Effects of water-level variation on the stability of slope by LEM and FEM Effects of water-level variation on the stability of slope by LEM and FEM 2/2017 Các chương trình liên quan : Ổn định mái dốc, PTHH
No. 24 Benchmarking of single pile foundations, comparing Eurocode 7 with software programs Benchmarking of single pile foundations, comparing Eurocode 7 with software programs 10/2020 Các chương trình liên quan : Cọc CPT
No. 25 Benchmarking analytical and software calculation methods for designing slab foundations according to Eurocode 7 Benchmarking analytical and software calculation methods for designing slab foundations according to Eurocode 7 10/2020 Các chương trình liên quan : Móng nông
No. 26 To what extent do software programs comply with Eurocode 7 with regard to the bearing capacity of strip foundations To what extent do software programs comply with Eurocode 7 with regard to the bearing capacity of strip foundations 10/2020 Các chương trình liên quan : Móng nông
No. 27 The Influence of Boundary Conditions on the Response of Underground Structures Subjected to Earthquake The Influence of Boundary Conditions on the Response of Underground Structures Subjected to Earthquake 1/2018 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH – Động đất
No. 28 Modeling of Underground Structures Subjected to Earthquake by Combining 1D Free-Field and 2D Pseudo-Static Analyses Modeling of Underground Structures Subjected to Earthquake by Combining 1D Free-Field and 2D Pseudo-Static Analyses 1/2018 Các chương trình liên quan : PTHH, PTHH – Động đất
No. 29 Geohazard as Consequence of Primary Stress State Ignorance during Design of Geotechnical Constructions Geohazard as Consequence of Primary Stress State Ignorance during Design of Geotechnical Constructions 3/2021 Các chương trình liên quan : GEO5
No. 30 Determination of global stability for a group of geotechnical objects in complicated geological conditions Determination of global stability for a group of geotechnical objects in complicated geological conditions 3/2021 Các chương trình liên quan : GEO5
No. 31 Stability Analysis of Dump Slope in Open Cast Mines Stability Analysis of Dump Slope in Open Cast Mines 8/2021 Các chương trình liên quan : Ổn định mái dốc

PDF

Để xem tài liệu ơ dạng PDF, bạn cần có Adobe Reader

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.