Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Phim hướng dẫn

Những đoạn phim ngắn hướng dẫn giải thích các tính năng cơ bản của phần mềm, cách làm thế nào để dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:
GEO5
Xuất BIM trong phần mềm GEO5 (3:28) 8/2019 Tất cả các chương trình
Tạo báo cáo Địa chất bằng sử dụng mô đun Trụ hố khoan trong Địa tầng GEO5 (4:50) 8/2019 Địa tầng, Địa tầng – Trụ hố khoan
Tạo các mặt cắt địa chất bằng cách sử dụng Địa tầng GEO5 (6:13) 8/2019 Địa tầng, Địa tầng – Mặt cắt địa chất

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.