Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Phim hướng dẫn

Những đoạn phim ngắn hướng dẫn giải thích các tính năng cơ bản của phần mềm, cách làm thế nào để dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:
No. Tên Cập nhật Các chương trình liên quan
Introducing GEO5 Stratigraphy (2:27) 11/2017 All
1 Using Standards and Analysis Settings (2:06) 5/2016 All
2 Using the Contextual Help (2:01) 10/2015 All
3 Inputting the Geological Profile (1:57) 2/2016 Cọc, Cọc CPT, Kết cấu tường chắn rọ đá, Kiểm tra tường cừ, Mái dốc neo, Nhóm cọc, Thiết kế hàng ván cừ, Trụ cầu, Tường chắn dạng khối xây, Tường chắn kiểu công xon, Tường MSE, Tường trọng lực, Tường đúc sẵn
4 Creating an Output Report (3:26) 7/2016 All
5 Introduction to Retaining Wall Programs (3:59) 5/2016 Kết cấu tường chắn rọ đá, Mái dốc neo, Trụ cầu, Tường chắn dạng khối xây, Tường chắn kiểu công xon, Tường MSE, Tường trọng lực, Tường đúc sẵn
6 Introduction to Spread Footing (2:55) 2/2016 Móng nông
7 Introduction to Slope Stability (3:20) 4/2016 Ổn định mái dốc
8 Construction Stages in Slope Stability (3:05) 5/2016 Ổn định mái dốc
9 Designing a Utility Tunnel in the FEM Program (5:45) 4/2016 PTHH, PTHH - Hầm
10 Introduction to Pile CPT (3:09) 11/2016 Cọc, Cọc CPT
11 Designing a Sheet Pile Wall in Sheeting Design (4:05) 11/2016 Kiểm tra tường cừ, Thiết kế hàng ván cừ
12 Designing an Anchored Diaphragm Wall in Sheeting Check (7:14) 11/2016 Kiểm tra tường cừ, Thiết kế hàng ván cừ

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.