Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Phim hướng dẫn

Những đoạn phim ngắn hướng dẫn giải thích các tính năng cơ bản của phần mềm, cách làm thế nào để dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:
No. Tên Cập nhật Các chương trình liên quan
GEO5 Địa tầng (2:40) 11/2017 Địa tầng

Xem các hướng dẫn bằng video khác bằng tiếng Anh.

 

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.