Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

FIN EC

Phần mềm Thiết kế Kết cấu

FIN EC bao gồm các chương trình nhằm phân tích kết cấu khung sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) và thiết kế một cách hoàn thiện kết cấu các cấu kiện riêng lẻ hoặc chi tiết.

Tự trải nghiệm phần mềm FIN EC. Miễn phí và không có giới hạn nào khi phân tích.

Tự trải nghiệm phần mềm FIN EC. Miễn phí và không có giới hạn nào khi phân tích.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Contact Fine Office directly to get further information about this product.