Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

TRUSS4

Roof Truss Design

TRUSS4 là bộ phần mềm phức hợp bao gồm các giải pháp cho dàn gỗ tiền chế với bản ốp thép gia cường. TRUSS4 có thể hỗ trợ tính toán tất cả các cấu kiện dàn từ dựng mô hình kết cấu, phân tích kết cấu, tính toán kinh tế đến hồ sơ chế tạo và kiểm soát sản phẩm.

Tự trải nghiệm phần mềm TRUSS. Miễn phí.

Tự trải nghiệm phần mềm TRUSS. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Contact Fine Office directly to get further information about this product.