Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Теория Цвека

Методы Цвека и Боуля были разработаны для анализа анкерных корней. Они зависят, прежде всего, от геостатического напряжения в месте расположения корня микросваи. Эти методы основываются на оющих принципах: значение давления сокращается при помощи коэффициента статического давления Ko.

где:

d

-

диаметр корня

l

-

длина корня

Ko

-

значение статического давления

σz

-

среднее геостатическое напряжение в корне микросваи

φ

-

среднее значения угла трения в корне микросваи

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích