Video giới thiệu một chức năng mới Tạo ghi chú, đây là một tính năng tiêu chuẩn trong tất cả các chương trình GEO5 kể từ phiên bản năm 2021.